Teesimme

Tehyn Vapaiden Vaikuttajien teesit                                              Päiviitetty 29.11.2016

"TULEVAISUUS OMISSA KÄSISSÄ"


Avoimen, jäsenlähtöisen ja tehokkaan edunvalvonnan puolesta

Vapaat Vaikuttajat kehittävät Tehyä liittona avoimeen, jäsenlähtöiseen ja tehokkaampaan suuntaan. Tehy tarvitsee aktiivisia, rohkeita, uudistumis- ja yhteistyökykyisiä toimijoita, joiden työtä ja päätöksentekoa ohjaa jäsenten etu ja tarpeet, ei puoluepolitiikka.

Liiton puheenjohtajisto ja hallitus on valittava jäsenten antaman äänestystuloksen perusteella. Liiton puheenjohtajistolla on oltava kentän vankka tuki takanaan. Sen osoittamiseksi on puheenjohtajiksi pyrkivien oltava ehdokkaana Tehyn valtuustovaaleissa.


"Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta"

Tehyn on hoidettava tasapuolisesti kaikkien edustamiensa sopimusalojen ja ammattiryhmien niin julkisen kuin yksityisen sektorin edunvalvonta. Tavoitteena tulee olla sosiaali- ja terveysalan yhtenäinen ja tehokas edunvalvontajärjestö, jonka energia suuntautuu vahvaan ja vaikuttavaan jäsenten edunvalvontaan ja järjestötyöhön.


Oma työehtosopimus koulutetulle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Oma sopimus ja oikeudenmukainen palkkaus tulee olla seuraavan toimintakauden päätavoite. Tehyn on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntämistä laajemmin ja laajasta osaamisesta tulee maksaa oikeudenmukaista palkkaa. Palkkausjärjestelmää kehittämällä turvataan hoitotyön ammattilaisten saatavuus ja pysyvyys alalla.

 

”Oikea henkilö oikeassa tehtävässä”

”Kaikki tekee kaikkea” – koulutettu hoitohenkilökunta tekee paljon koulutukseen kuulumatonta työtä – tämä on johtanut osaamisen ja laadun pirstaloitumiseen. Jos halutaan laatua, näin ei voi jatkua.

  • MÄÄRÄ = Koulutetun sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön määrä on turvattava työpaikoilla.
  • LAATU = Asiantuntemuksella laadukasta hoitotyötä jokaisella
  • OSAAMINEN = Oman työnsä ammattilainen – jokaisen ammattiryhmän osaamista tulee arvostaa.
  • KOULUTUS = Valtakunnallisesti tasalaatuinen koulutus – ei pikakoulutuksille.


Turvaa työelämään, myös Sote -uudistuksessa

 Tehyn jäsenillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa työelämässä tulee olla Tehyn yksi painopiste.

Työntekijälähtöisiä työaikajoustoja on parannettava. Eri-ikäiset ja eri elämän tilanteissa olevat työntekijät on nähtävä voimavarana työyhteisössä. Työaikapankki järjestelmä tulee olla käytössä seuraavan toimikauden aikana jokaisella työpaikalla. Tehyn tulee vaikuttaa aktiivisesti siihen että järjestelmän raamit ovat valtakunnan tasolla yhteneväiset eikä johda eriarvoiseen asemaan.

Työsuhteen ehtoihin ei saa tehdä enää heikennyksiä. KIKY sopimuksen vaikutukset eivät saa laajentua eikä jäädä pysyviksi ratkaisuiksi.

Henkilöstön joustava käyttö ei saa johtaa hämärtyneeseen työnkuvaan, osaamisvajeeseen ja työmotivaation heikentymiseen.

Valinnanvapaus, yhtiöittämisvelvoitteet ja kilpailutus eivät saa johtaa määräaikaisten työsopimusten lisääntymiseen ja työsuhteiden epävarmuuteen. Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja työssäkäyntialueeseen on mahdollistettava.  Tehyn tulee varmistaa eettinen rekrytointi.

Palkkojen harmonisointi tulee tehdä kohtuullisessa ajassa.

Paikallisille toimijoille lisää ajankäyttöä ja koulutusta paikallisen edunvalvonnan turvaamiseksi sekä riittävät toimintaedellytykset ja kulukorvaukset.

Hoitotyön johtajuuden säilyminen ja vahvistaminen Sote - uudistuksessa.


Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeita

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen sisältöä on kehitettävä yhteistyössä työelämän kanssa.  Ammattiin valmistuneella tulee olla riittävät tiedot ja taidot työelämään tullessa. Terveydenhuoltoalasta on saatava houkutteleva opiskelijoille. Muihin töihin ajautunut sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on ensisijassa saatava takaisin hoitotyöhön työoloja ja palkkausta parantamalla. Opiskelijaohjauksen laatu on turvattava riittävällä resurssoinnilla.

Tehyn on vaikutettava opintosuunnitelmien sisältöön. Työelämätietous on sisällytettävä opintosuunnitelmiin.

Jatko-opinnoissa on huomioitava aikaisemmin hankittu koulutus ja osaaminen

Muuttuvassa työelämässä hoitotyön johtamisosaamista on vahvistettava. Työehtosopimusosaamiseen on kiinnitettävä huomioita esimieskoulutuksissa.

 

Tehy jäseniä varten

Tehy on nostettava uudelleen valtakunnassa tasolle, joka kuuluu ja näkyy!

Tehyn on tultava esiin jäsenille tärkeissä asioissa reaaliaikaisesti. Kaikki edustettavat ammattiryhmät ja edunvalvonnan osuus on tuotava selkeästi näkyviin.

Tehyn turvattava riittävä ja osaava henkilöstö kaikilla järjestön toimialoilla; edunvalvonta, jäsenhuolto, johtaminen, kehittäminen. Tehyn tulee varmistaa riittävällä henkilöstöresursoinnilla asiantuntijoiden saatavuus lähelle jäsentä – alueellisiin tilaisuuksiin on saatava keskustoimiston asiantuntijoita.

Jäsenen tulee saada Tehyn palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä. Medlemmen bör få betjäning på båda inhemska språken.

PDF-tiedostoVV teesit 2016.pdf (206 kB)
Päivitetty 29.11.2016